Termes i condicions

Termes i Condicions generals

A continuació els termes i condicions d'ús i informació legal (termes i condicions generals) els quals regulen l'ús i accés a la pàgina web www.frescmarket.com propietaris de Frescmarket Venta Directa, S.L (Frescmarket) així com els continguts, productes i serveis que FRESCMARKET posa a disposició dels seus Usuaris.

Informació general

En realització amb el compliment de la informació obtinguda en l'article 10 de la Llei 34-2002 de l'11 de juliol, els serveis de la societat d'Informació i del comerç electrònic es faciliten les següents dades, identificant el titular d'aquesta pàgina web; l'empresa propietària és Frescmarket Venta Directa, S.L amb domicili a Sant Julià de Ramis (Girona), carrer curt nombre 1, baixos, 17481 el correu electrònic del contacte és help@frescmarket.com, amb el telèfon de contacte: 615497814.

Actualitzacions i Alteracions del web

FRESCMARKET es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els Termes i Condicions, la Política de privacitat i la Política de cookies de la pàgina web. L'entrada o la utilització del web per part de l'usuari impliquen l'adhesió d'aquest als termes i condicions en els presents Termes i Condicions Generals. En aquest aspecte, s'entendrà per l'usuari o la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis prestats per FRESCMARKET a través de la pàgina web. En qualsevol terme, l'acceptació dels Termes i Condicions serà un pas previ i indispensable a l'accés als continguts, productes i serveis disponibles a cada moment a través de frescmarket.com.

Igualment, FRESCMARKET es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, actualitzacions o eliminació d'informació continguda en la pàgina web, en la configuració, presentacions d'aquesta i de les condicions d'accés, sense assumir compromís algun per això.

FRESCMARKET no assegura la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web o del seu contingut, ni que aquesta es trobi sempre actualitzada, però, FRESCMARKET durà a terme accions, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia o constància dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques a corregir els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

L'Usuari de la pàgina web declara ser major d'edat i tenir la capacitat de compometre’s amb els presents termes i condicions generals, així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. També, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de la pàgina web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

FRESCMARKET li comunica que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en els presents termes i condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en la pàgina web durant la navegació, d'aquesta manera l'usuari manifesta conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per accedir als productes i serveis per FRESCMARKET a la pàgina web.

Els usuaris i les seves obligacions

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, segons aquests Termes i Condicions, al bon funcionament, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la web amb fins il·lícits, i de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar, perjudicar el normal funcionament del web, els béns o drets de FRESCMARKET, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

L'usuari serà la persona responsable de respondre dels danys i perjudicis de tota naturalesa que FRESCMARKET pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès pels presents Termes i Condicions.

Per poder accedir als productes i serveis de FRESCMARKET, l'usuari haurà de registrar a la pàgina web, omplint el formulari, rebent un nom d'usuari identificatiu i una contrasenya personal i intransferible.

El registre com a usuari és totalment gratuït.

L'usuari registrat es compromet a fer un ús responsable i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari que se li assignaran per accedir als productes i serveis de FRESCMARKET. L'usuari serà el responsable dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels productes i serveis per qualsevol tercer que utilitzi a aquest efecte la contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no responsable o de la pèrdua de les mateixes per l'Usuari. En el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari, per prevenir aquesta situació, poseu-vos en contacte al següent email: help@frescmarket.com

Les dades facilitades en el procés de registre han de ser exactes, veraces i precises. Addicionalment, l'usuari assumeix el compromís de mantenir actualitzada la seva informació a l'apartat "Les meves dades" de la pàgina web.

L'usuari respondrà, en qualsevol situació, de la veracitat de les dades facilitades i serà el responsable de comunicar a FRESCMARKET qualsevol modificació en els mateixos, reservant FRESCMARKET el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L'usuari es compromet a avisar immediatament a FRESCMARKET a través de l'enviament d'un correu electrònic a help@frescmarket.com qualsevol ús no autoritzat del compte d'usuari, així com l'ingrés per tercers no autoritzats a la mateixa.

FRESCMARKET es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de registre o de cancel·lar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les causes de la seva decisió i sense que això generi algun dret a indemnització o compensació a favor de l'Usuari.

La confirmació de la comanda de compra indica que l'usuari accepta les especificacions i característiques del bé, producte o servei escollit.

L'Usuari es compromet a facilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una "direcció de lliurament" en què pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l'horari establert de lliurament dels productes adquirits. En cas que l'Usuari faciliti a FRESCMARKET una "direcció de lliurament" que no sigui correcta, FRESCMARKET no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l'usuari registrat, reservant-se el dret d'anul·lar la compra realitzada.

Només és acceptat un usuari per adreça d'enviament, podent així el mateix usuari tenir diferents direccions de lliurament associades a un mateix compte d'usuari.

Les Prohibicions

Els usuaris de FRESCMARKET no podran estar registrats amb més d'un correu electrònic o la contrasenya. No podran estar registrats sense abans haver acceptat els presents Termes i Condicions Generals de FRESCMARKET i la Política de privacitat. Confirmar una comanda de compra quan no es tingui la certesa que van a realitzar en realitat la compra, per mitjà de la cancel·lació corresponent.

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes presentats a la pàgina web, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. En aquells supòsits en què el preu dels productes vingui determinat pel pes, s'indicarà bé el preu per unitat de pes, bé el preu del producte envasat, si bé en aquest últim cas el preu final dependrà del pes real del mateix. Per tant apareixerà en pantalla, les despeses d'enviament al domicili de l'usuari de cada comanda dels productes, quan siguin per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost aplicable i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic.

Les imatges que van al costat dels productes presentats són il·lustratives i poden no coincidir amb el producte presentat. En qualsevol cas, FRESCMARKET mirarà de corregir perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte presentat.

FRESCMARKET, podrà incorporar nous productes a la pàgina web, entenent-se, que els nous productes es regiran pel que disposen les Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

FRESCMARKET, es reserva en tot moment el dret a deixar d'entrar o facilitar l'accés, sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a la web.

Un cop l'usuari ja està registrat, per procedir a la compra de Productes, haurà d'afegir els productes que vol triar en la cistella de la compra, segons els passos indicats a la pantalla, un cop elegits tots els productes aprovarà la data i franja horària de lliurament i acceptarà la compra qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals.

A la pàgina web els preus de compra seran els actuals en el moment en què es realitza la comanda. L'import de la compra podrà no coincidir amb l'import de la comanda causa de l'existència de productes de pes variable, a la substitució dels productes no trobats segons l'opció de substitució escollida per l'usuari i a la impossibilitat de lliurar els productes que no es trobin a la botiga, establiment o del productor on s'adquireixen.

FRESCMARKET avisant a l'Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda, si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport econòmic o operacionalment viable o causa justificada.

Per tant, FRESCMARKET es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho cregui oportú, i comunicarà aquesta decisió a l'usuari.

Els preus dels productes

A les botigues:

Generalment el preu dels productes presentats a la pàgina web coincidirà al preu real dels productes a l'establiment on s'adquireixin. Per a alguns establiments, el preu dels productes podrà ser diferent al preu real de l'establiment. FRESCMARKET publicarà la pàgina web amb una etiqueta, per a cada establiment, si el preu dels productes és el preu real de la botiga, o si correspon a un preu determinat per FRESCMARKET. En tot moment, FRESCMARKET mirarà de disposar de preus actualitzats de forma a evitar diferències entre el preu de la web i el preu real de la botiga.

En supermercat Frescmarket:

Els preus dels productes presentats en la categoria de supermercat Frescmarket, els marcarà FRESCMARKET.

Les tarifes del servei.

Les despeses d'enviament es mostraran a la pàgina web abans de la confirmació de la comanda.

Les comandes inferiors a 35 € tindran un cost de 7,99 €.

Les comandes superiors a 35 € només 5,99 €.

Enviaments gratis en compres superiors a 99€.

FRESCMARKET es reserva el dret de modificar les tarifes d'enviament. Qualsevol canvi al respecte serà informat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

FRESCMARKET intentarà fer tot el possible per satisfer les necessitats dels clients en la compra dels seus productes. En cas de no ser-hi el producte a l'establiment. FRESCMARKET procedirà a substituir el producte segons les preferències indicades per l'usuari a la web.

L'Usuari podrà escollir entre diverses opcions:

Opció A: Reemplaçar el producte per un de similar.

Opció B: No comprar el producte a la botiga si no està disponible.

Opció C: Informar mitjançant trucada per oferir alternatives.

La Política de substitucions

FRESCMARKET ofereix la possibilitat als seus usuaris tres opcions a triar de substitució de productes per als casos en què el algun o diversos dels productes sol·licitats per l'Usuari no es trobin a l'establiment físic on es realitza la compra.

Opció A: Les nostres botigues, productors o personal autoritzat en el cas de triar la comanda en supermercat FRESCMARKET determinaran el producte substitutiu més adequat en funció de les regles de substitució de FRESCMARKET.

Opció B: No substituir per cap altre, en aquest cas.

Opció C: Mitjançant trucada telefònica, si no es troben alguns dels productes escollits, se li informarà dels productes substitutius existents a la botiga o establiment. Hauràs d'indicar quin dels productes substitutius desitges i procedirem a comprar-lo. En el cas que no s'aconsegueixi localitzar a l'usuari per procedir a la crida de substitució, s'aplicarà l'opció B: No substituir per cap altre.

En cas que l'usuari accepta tant si ha escollit l'opció de no substituir, la de rebre una trucada, com l'opció que FRESCMARKET substitueixi el producte trobat segons la política de substitucions de FRESCMARKET, la comanda entregada ha de ser conforme al que s'ha contractat i no donarà dret a l'usuari a la devolució dels productes, a excepció dels productes en mal estat i sense detriment del seu dret de renúncia.

Les Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per usuaris majors de 18 anys d'edat, tal com dicta la llei. Mitjançant l'acceptació dels presents Termes Generals d'ús, l'usuari declara expressament i garanteix que és major d'edat, proporcionarà voluntàriament la identificació que mostri la seva edat legal al repartidor en el moment del lliurament del servei, de qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

La forma de pagament

La forma de pagar dels productes es pot fer mitjançant el pagament amb targeta de crèdit, dèbit i Paypal. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, 4B, I6000 i American Express.

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit o dèbit no s'accepti per la plataforma de pagament, s'anul·larà la comanda l'usuari o per causa justificada.

Les dades que registra FRESCMARKET són la prova de les transaccions fetes entre FRESCMARKET i els Usuaris. FRESCMARKET confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic. Per seguretat no es permet la creació de comptes d'usuari en FRESCMARKET mitjançant serveis de correu electrònic temporals.

La Seguretat en els pagaments

La seguretat en FRESCMARKET és important, per això hem confiat en el sistema de pagament mitjançant TPV (passarel·la de pagament) de l'entitat bancària, les dades són transmeses de forma segura als servidors del banc i les dades finalment són verificats per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procés d'entrada de dades està garantit per la tecnologia de SSL (Secure Socket Layer), és un dels sistemes més segur de protecció i eficaces a dia d'avui.

El Banc i PayPal són els únics que tenen accés a les dades bancàries associats a aquests mitjans de pagament, FRESCMARKET d'aquesta manera no registra aquestes dades durant la transacció de pagament ni en qualsevol altre moment.

Amb l'objectiu de garantir la major seguretat als nostres clients, FRESCMARKET es reserva el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l'Usuari, anteriorment al lliurament de la comanda.

El Lliurament

La comanda es limita a un conjunt de codis postals disponibles al servei .FRESCMARKET li demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, especificant el seu domicili o lloc on volen que se li lliuri la comanda, així com el seu telèfon de contacte.

En el cas que es faciliti una adreça de lliurament que no sigui la correcta, FRESCMARKET no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o de no poder efectuar el lliurament de la comanda sol·licitada per l'Usuari registrat, reservant-se en cas necessari el dret d'anul·lar la comanda.

L'usuari triarà l'horari de lliurament segons la disponibilitat del servei en el seu codi postal.

L'usuari rebrà un correu electrònic personal després de la confirmació de la comanda. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web a la secció "Les Meves Comandas"

Un lliurament es considerarà efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc indicat per ell.

En el cas que FRESCMARKET es disposés a fer un lliurament en horari pactat a un usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, el transportista li deixarà una nota d'avís conforme ha passat per la seva direcció perquè es posi en contacte el més aviat possible per a un segon intent de lliurament.

En el cas que l'usuari no s'hagi comunicat o posat en contacte amb FRESCMARKET, impedint el lliurament de la mateixa, FRESCMARKET es reserva de forma parcial, la facultat de reintegrar l'import de la compra a l'esmentat usuari, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin generat com a conseqüència del transport i de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses d'enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el paquet arribi en mal estat o aquest danyat, és important que ens indiqui la incidència per email a l'adreça help@frescmarket.com o bé trucant al 615497814, en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

La factura de compra

L'Usuari rebrà per el seu email personal després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, despeses d'enviament, l'import total amb l'IVA inclòs.

L'Usuari que vulgui la factura en paper, haurà d'enviar un e-mail a help@frescmarket.com indicant el seu nom i cognoms, adreça, NIF o CIF i domicili social en el cas de persones jurídiques i li enviarem juntament amb l'enviament.

Les Cancel·lacions

L'Usuari podrà cancel·lar la seva comanda fins a 12 hores abans de l'inici de la franja de lliurament escollida per l'usuari amb la confirmació de la comanda, enviant un email a help@frescmarket.com o trucant al servei d'atenció telefònica 615497814

En el cas que l'usuari cancel·li la comanda amb una antelació inferior a 12 hores abans de l'inici de la franja de lliurament, FRESCMARKET realitzarà el reintegrament de l'import de la compra, restant en tot cas l'import corresponent, les despeses que s'haguessin generat com a conseqüència del transport, així com les despeses de devolució.

En el suposat cas que ens informi que no estarà present a la franja de lliurament acordada, amb antelació 3 hores abans de l'inici de la franja de lliurament i si no es pogués acordar una franja de lliurament diferent, l'import de les despeses d'enviament no serà carregat a la targeta. Si, seran carregats l'import total dels productes.

Per obtenir ajuda o consulta es pot posar en contacte amb el nostre servei d'atenció al client 615497814 o mitjançant el correu electrònic: help@frescmarket.com

Les devolucions

Si en rebre la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de 14 dies naturals, a comptar de la data de recepció per efectuar el dret de devolució, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització.

L'usuari podrà sol·licitar la devolució a través del correu electrònic help@frescmarket.com, per telèfon al 615497814, pel formulari de contacte o mitjançant el model de formulari de desistiment que estableix la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte fos defectuós, estigués en mal estat o no és conforme al que s'ha contractat, l'usuari tindrà dret a retornar el producte assumint FRESCMARKET totes les despeses de devolució.

En cas contrari, en cas de renúncia, els usuaris suportaran els costos directes de la devolució dels productes. En aquest cas, es donen dues possibles circumstàncies:

1) Comanda amb despeses d'enviament a càrrec de l'Usuari: Es retornarà el preu del producte més les despeses d'enviament, menys el cost logístic derivat de la recollida (que és el mateix import que el de l'enviament inicial).

2) Comanda amb despeses d'enviament gratis: Es retornarà el preu pagat en la compra menys el cost de la recollida per un total entre 5,99 € i 7,99 €, en funció de la direcció final de lliurament, el pes i les característiques de la comanda.

En els casos en què l'usuari estigués absent en el moment que s'hagués acordat per a la recollida de la devolució, a l'adreça acordada, sense haver avisat FRESCMARKET amb almenys 3 hores d'antelació, FRESCMARKET realitzarà el reintegrament de l'import de la compra, menys l'import corresponent, a les despeses que s'haguessin devingut com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució.

En el cas de la devolució no podrà tenir lloc en cap cas si el producte no s'envia en perfectes condicions, correctament protegit amb el seu embalatge, amb les instruccions, documentació, amb els seus accessoris i sempre que no hagin estat manifestament objecte d'un ús que impedeixi que el producte es trobi en les mateixes condicions en què es va adquirir. El producte s'ha de retornar en el seu embalatge original, tal com va ser entregat, si bé s'acceptés el deteriorament del mateix sempre que hagi estat conseqüència de l'obertura normal de l'embalatge per accedir al producte i prendre una decisió definitiva sobre l'adquisició del mateix.

En aquests suposats casos, no podran ser objecte de devolució per renúncia dels següents productes:

1) Els productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció sobre la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, (incloent, sense limitació, com productes de cosmètica i perfumeria.

2) Els productes d'electrònica o informàtica la finalitat són els enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats per l'usuari després del lliurament. Els productes o béns confeccionats conforme a les seves especificacions o clarament personalitzats.

3) Els Productes alimentaris que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, o productes consumits parcialment.

4) Els productes de premsa diària com revistes o publicacions periòdiques.

5) El subministrament de productes o béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres productes o béns.

En aquests casos la devolució de l'import abonat s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra i en un termini no superior a 14 dies naturals.

FRESCMARKET no retornarà l'import del producte o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi comprovat la recepció i estat original del seu embalatge i els accessoris de l'article, i l'estat del producte objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.

En el cas que la devolució sol·licitada per l'usuari no complís amb les condicions per a la seva devolució indicades en la present clàusula o hagi estat utilitzat (sempre que aquesta utilització no es limités a la normal prova per prendre una decisió definitiva sobre l'adquisició del producte ) FRESCMARKET tornarà el producte a l'usuari, qui es farà càrrec de les despeses d'enviament corresponents.

L'ús de cupons o vals de descompte

Els Usuaris que facin ús en la plataforma online de cupons o vals de descompte hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables i no han de cedir-se a tercers. Tots els cupons descompte facilitats per FRESCMARKET per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada en el mateix val o cupó . L'ús d'un val o cupó descompte pot quedar subjecta a una compra per un import.

FRESCMARKET a tot moment es reserva el dret de cancel·lar els vals o cupons de descompte quan observi un ús fraudulent o incorrecte del sistema de generació de cupons. FRESCMARKET considera ús fraudulent o incorrecte del sistema de descompte per cupons, en aquests casos; l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix Usuari o a lliurar en la mateixa adreça postal. Per tant FRESCMARKET es reserva el dret a anul·lar tots els cupons o vals de descompte associats als comptes sospitosos d'ús incorrecte del sistema de cupons o vals. Es pot considerar també un ús fraudulent o incorrecte del sistema de descompte per cupons en el cas d'usar un mateix compte de PayPal per realitzar el pagament de més de 1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d'invitacions amb la finalitat d'auto convidar-se, encara i quan es tracti d'Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònica que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent o incorrecte l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a la primera compra, i la compra de la qual vagi destinada a un mateix Usuari i/o adreça postal de lliurament. FRESCMARKET sempre es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes procedents de l'ús d'aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l'import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons o vals i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris.

Els cupons en la plataforma han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. FRESCMARKET no es fa càrrec de la posterior aplicació del descompte del cupó si el pagament ja ha estat confirmat.

Convida a un amic i guanya 5€

Amb el sistema d'invitacions seràs premiat tu i a aquells que arribin a FRESCMARKET de la teva part. Cadascun dels teus convidats rebrà 5€ per a la seva primera compra. Quan realitzin la seva primera compra en la plataforma FRESCMARKET rebràs un cupó de descompte de 5€. Els cupons d'aquesta tipologia seran acumulables i vàlids per usuari únic.

Tu pots enviar invitacions amb el teu link personal a través de mail o Facebook a la nostra pàgina de "convida a un amic i guanya 5€" o a través de qualsevol altra plataforma copiant i enganxant, així de fàcil, comprova que el link l’has copiat bé i sigui el correcte, comença ja i tu guanyes!! Si necessites ajuda contacta amb nosaltres a través del correu electrònic help@frescmarket.com o per telèfon al 615497814.

Els Concursos

FRESCMARKET pot realitzar concursos a la seva pàgina web i pàgines en xarxes socials. La participació en aquests concursos és completament de forma voluntària. Les dades sol·licitades poden incloure informació personal identificable. En participar, se suposa l'acceptació de tots els termes i condicions generals, que s'especificaran clarament en les normes.

Continguts d'Usuaris

La plataforma i el servei pot ser que ara o pròximament permeti que els Usuaris comparteixin, pugin o publiquin fotografies, vídeos, comentaris, comunicacions o qualsevol altre tipus de contingut enviat per usuaris en algunes de les nostres pàgines o plataformes.

En relació amb els enviaments realitzats o publicats per l'Usuari, vostè accepta que no presentarà material que: té drets d'autor, subjecte a la privadesa o drets de publicitat o d'una altra manera subjectes a drets de propietat de tercers o tret que vostè sigui el propietari de aquets drets o tingui permís dels seus legítims titulars per sotmetre el material i concedir a FRESCMARKET tots els drets de llicència atorgats en aquest document; és il·legal, obscè, acusador, difamatori, injuriós, pornogràfic, odiós, racial o ètnicament ofensiu o és inadequada per un altre motiu; pugui danyar la reputació de FRESCMARKET o qualsevol tercer; o es fa passar per una altra persona. FRESCMARKET es reserva el dret a tot moment d'eliminar qualsevol Arxiu o contingut d'Usuari a la seva sencera discreció i sense previ avís ni responsabilitat cap a vostè o qualsevol altra persona.

FRESCMARKET no avala cap opinió, informació o recomanació difosa a les seves pàgines pels seus Usuaris. Per aquest motiu, FRESCMARKET renuncia expressament a tota responsabilitat pel que fa a qualsevol arxiu o contingut enviat per l'Usuari.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els continguts mostrats en la plataforma o altres llocs propietat de FRESCMARKET, noms comercials i marques, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FRESCMARKET o de les persones físiques o jurídiques. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, FRESCMARKET no confereix al adquirint cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FRESCMARKET tots aquests drets.

La cessió dels citats drets requerirà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts. La propietat intel·lectual s'amplia, a més del contingut inclòs en FRESCMARKET, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació i desenvolupament de plataforma.

La plataforma web és propietat de FRESCMARKET. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta plataforma web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, desarollo i disseny, així com els vincles, links que s'estableixin des de ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o matriu de FRESCMARKET, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, logotip o disseny, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina o plataforma web, són marques degudament registrades per FRESCMARKET, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Totes les imatges, textos, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva de FRESCMARKET o els seus llicenciats.. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés i aprovació de FRESCMARKET.

Els enllaços a altres llocs d'Internet

Les pàgines d'Internet de FRESCMARKET poden contenir enllaços (entenent-se com links) a altres pàgines de tercers llocs enllaçats. FRESCMARKET no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, FRESCMARKET no realitza afirmació ni manifestació alguna, ni accepta responsabilitat alguna per, la qualitat, el contingut, la naturalesa o fiabilitat dels llocs i continguts accessibles per mitjà dels enllaços de la web o els llocs amb enllaços a la web.

Els llocs enllaçats no estan controlats per FRESCMARKET, per tant no serà responsable del contingut de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç contingut en un lloc enllaçat, ni per cap revisió, canvi o actualització que tingui lloc en tals llocs. FRESCMARKET pot oferir aquests enllaços a l'usuari únicament per a la seva comoditat i la inclusió d'un enllaç no suposa l'afiliació, subscripció o adopció per FRESCMARKET del lloc ni de la informació allí continguda. L'usuari ha d'advertir que, quan abandona la Web, les condicions i polítiques de FRESCMARKET ja no regeixen i, en conseqüència, l'usuari ha de revisar els termes i polítiques aplicables al lloc web de destinació.

En cap concepte, l'existència de llocs enllaçats o links ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de FRESCMARKET amb les manifestacions, continguts o serveis oferts.

Les responsabilitats

FRESCMARKET respondrà davant dels Usuaris i consumidors, de conformitat amb el que es disposa en el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

FRESCMARKET, en les seves polítiques per a l'admissió amb els seus proveïdors, precisa de la integritat, honestedat, responsabilitat social i solidesa moral de cadascun d'ells, com també de la qualitat dels seus productes i serveis. Tots els productes presentats a la pàgina web són conformes a la legislació espanyola.

En cap concepte FRESCMARKET, el centre de treball, les seves sucursals o els seus empleats, càrrecs i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus que procedeixin de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, d'avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema o en els dispositius o equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a FRESCMARKET que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la Web, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a FRESCMARKET, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. FRESCMARKET no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la plataforma Web.

Els usuaris mantindran indemne a FRESCMARKET, tot el seu personal o representants, per qualsevol reclam o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins de la plataforma web o per l'incompliment dels Termes i Condicions i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualssevol lleis o drets de tercers.

La legislació i jurisdicció

Els presents Termes i Condicions es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya, quedant sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals del domicili de l'usuari qualsevol disputa, reclamació o polèmica sobre els presents Termes i Condicions Generals.